Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze missie en visie

Doelen van het onderwijs
Op ’t Raerderhiem zijn we altijd bezig om te kijken hoe wij ons onderwijs kunnen verbeteren. Een continu terugkerende vraag is: Hoe kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs naar een hoger niveau tillen. Vandaar dat afgelopen schooljaar (2022-2023) extra is ingezet op de kwaliteitsverbetering van het reken-, taal- en spellingsonderwijs. Zo heeft een externe rekencoördinator meegekeken naar het rekenonderwijs en zijn er meerdere klassenbezoeken geweest. De bevindingen zijn met het team besproken en de aanbevelingen doorgevoerd. Dit alles heeft geresulteerd in een kwaliteitsverbetering en een goede doorgaande lijn in de school. Tevens heeft de rekencoördinator samen met het team een beleidsplan opgesteld, waar wij komende jaren mee verder kunnen.

Na een jaar te hebben gewerkt met de methode Pit voor taal en spelling zijn wij erg te spreken over het inhoudelijke aspect. We zien dat kinderen kritischer worden ten opzichte van het werk en dat er een zichtbare verbetering heeft plaatsgevonden op de onderdelen woordenschat en interpunctie. De verdere verfijning hiervan zal doorgaan in het nieuwe schooljaar.

In schooljaar 2023-2024 gaan wij verder met de ontwikkeling van bovenstaande doelen. We zijn op de goede weg, maar iedere verandering vraagt om verbeteringen en aanpassingen. Het team van ’t Raerderhiem staat nooit stil en blijft kritisch kijken naar het aanbod en de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Daarom zullen wij een aantal doelen aanpassen, verbeteren of zelfs vervangen. Dit schooljaar gaan wij ons  richten op “de Gelukkige School”, een methodiek om er voor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. In het verlengde van dit, zullen wij ons verder verdiepen in het integreren van het onderdeel burgerschap in ons dagelijks handelen en het onderwijs.

Op onderwijskundig, pedagogisch en didactisch gebied zal de focus komen te liggen op de executieve functies (functies die horen bij het denkvermogen om bijvoorbeeld activiteiten beter te plannen en aan te sturen) en het creëren van een doorgaande lijn zelfstandig werken. Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft gaan wij binnen de school werken met kwaliteitskaarten. De afspraken die wij maken op het gebied van rekenen, taal, spelling, lezen, maar ook het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen worden op deze manier vastgelegd, waardoor wij een continue kwaliteit kunnen waarborgen.

Al met al gaan we weer een schooljaar tegemoet, waarbij wij samen met de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) een fijne plek creëren waar de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Missie, stip op de horizon, visie op leren en ontwikkelen
Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en openstaat voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen. We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot een beter resultaat. 

Missie 
Op 't Raerderhiem werken we met heldere doelen. Dit doen we niet alleen op cognitief gebied, kennis en vaardigheden, maar ook op sociaal emotioneel vlak. We weten waar we de kinderen naartoe willen brengen en maken dit inzichtelijk voor zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s). 
Wij volgen de kinderen in de dagelijkse lespraktijk en sturen bij waar nodig. We vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen manier van handelen en bieden handvatten om zich in de huidige maatschappij te kunnen bewegen. 

Visie op leren en ontwikkelen 
We realiseren dit door: 

  • kinderen te stimuleren door zelf te denken, te doen en samen te werken
  • duidelijke (leer) doelen te stellen en deze met de kinderen te bespreken
  • de kinderen iedere dag te zien, te volgen, te helpen en te stimuleren 

Visie op burgerschap 
Wij willen onze leerlingen begeleiden in het verbeteren van de onderlinge verdraagzaamheid. Vanuit de positieve psychologie gaan we aan de slag met veiligheid, onze deelname aan de samenleving, met respect voor verschillen, worden we sociaal maatschappelijk competent en ontwikkelen wij onze identiteit. We maken hierbij gebruik van de methodiek van de Gelukskoffer -> de gelukkige school