Communicatie met ouders

Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)
Voor het welbevinden van de kinderen is een goed contact met de ouder(s) en/of verzorger(s) belangrijk. Voor korte opmerkingen kunt u voor of na schooltijd altijd bij de leerkracht terecht. Voor een gesprek stellen wij het op prijs dat u een afspraak maakt, aangezien bij de aanvang van de schooltijd de leerkracht graag alle aandacht geeft aan de binnenkomende kinderen. Aan het begin van het schooljaar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het eerste gesprek. Het gaat hier om het omkeergesprek, waarbij u en uw kind het een en andere aan de leerkracht vertelt. Daarnaast vinden er nog drie contactmomenten plaats. Omdat wij u en uw kind goed willen informeren over de ontwikkeling, is het team bezig om hier een goede invulling voor te vinden. In de jaarkalender vindt u de weken waarin de gesprekken worden ingepland. Vanaf groep 1 zijn de kinderen welkom om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Vanaf groep 3 is dit verplicht. Daarom zullen per schooljaar 2018-2019 de gesprekken op de middag worden ingepland.

De nieuwsbrief
Eén keer per maand verschijnt de nieuwsbrief. Het is een belangrijk communicatiemiddel van de school naar de ouders. In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over alles wat er op ’t Raerderhiem gebeurt. Ook eventuele wijzigingen van eerder vermelde data of activiteiten worden via de nieuwsbrief medegedeeld. Het is dan ook belangrijk dat u zich hiervoor via de website aanmeldt. In de loop van schooljaar 2018-2019 zullen wij gebruik gaan maken van ons nieuwe ouderportaal. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de nieuwsbrief komt te vervallen.