Stichting Odyssee

‘t Raerderhiem is één van de 13 scholen van Stichting Odyssee. Odyssee biedt passend openbaar onderwijs aan ongeveer 1970 leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs wordt gegeven door een enthousiast team van 275 medewerkers variërend van assistent en vakleerkracht tot conciërge en experts.

Als Odyssee maken wij het onderwijs passend voor ieder kind. Kinderen krijgen regie op het eigen leren, met focus op plezier, avontuur en talent! Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op alle domeinen schoolteams verantwoordelijkheid en invloed hebben op school. Vanuit het Servicebureau worden de scholen hierbij ondersteund. Op de website van Odyssee (www.odysseescholen.nl) is meer te lezen over onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2019-2023. Dit plan is de basis waarop scholen hun schoolplan vormgeven. Dit plan is ook te vinden op onze website. In 2021 wordt een bestuurlijke fusie tussen Odyssee en Gearhing voorbereid.