Vanuit de Oudervereniging

Notulen ov-vergadering 13 februari 2017

 

Aanwezig: Sonja, Aukje, Annet, Harmke, Marjan, Minke en Baukje

Afwezig: Karin

Voorzitter: Sonja

Notulist: Baukje

 

1. Welkom Minke

In verband met de ziekte van Lucinda zal Minke tijdelijk haar plek overnemen.

 

2. Notulen OV-vergadering 24 oktober 2016 en notulen jaarvergadering 2016

 • Notulen 24 oktober: Het bedrag voor het hekwerk is nog niet duidelijk. Herkomst van het bedrag en welk gedeelte is betaald niet inzichtelijk. Harmke vraagt dit na bij Ralph. 
 • Notulen jaarvergadering: Alleen het stuk van de OV is uiteraard genotuleerd. Sonja stuurt een kopie naar de MR met de vraagt om dit verder aan te vullen. Sonja voert nog als wijziging door dat Hannie Galama en Karin Tijssen zitting hebben in de kascommissie.

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Het is nog niet bekend wanneer Lucinda weer aan kan schuiven.

 

4. Ouderparticipatielijst.

Aanvullingen kunnen direct doorgevoerd worden in het g-mail bestand. 

 

5. Financiën.

 • Opbrengst oud papier Harmke geeft de opbrengst van het oud papier aan. 
 • Facturering schoolkrant in april 2017. In april kunnen betalingen voor de advertenties in de schoolkrant weer binnenkomen. 
 • Ouderbijdrage Iedereen heeft bijna de ouderbijdrage betaald op een paar ov-leden na. Graag zsm overmaken.
 • Binnenkort worden de bijdrages voor het schoolreisje verstuurd. OV ontvangt graag een begroting van school. Minke zorgt hiervoor.
 • Kascommissie. Besloten wordt om geen korting te geven op de schoolreisjes maar leuke buitenspelen of iets dergelijks aan te schaffen voor bijvoorbeeld de kleuters. 

 

6. Communicatie Nieuwsbrief

 • Vorig jaar werden voor alle activiteiten dubbele verslagen gemaakt door school en de OV die dus ook dubbel in de nieuwsbrief staan. Besloten wordt om per activiteit ook even af te spreken wie het verslagje voor zijn rekening neemt. 
 • Binnenkort volgt een oproep wie mee wil werken aan NL doet op 11 maart. 
 • Schoolkrant. De nieuwe schoolkrant komt voor de meivakantie uit. 
 • Oud papier. Karin maakt een nieuw schema

 

7. Activiteiten

 1. Playbackshow 12 maart. Hier hoeven wij niks voor te doen. Wordt opgepakt door de nieuwe commissie.
 2. Oudpapier Is al besproken. 
 3. NL doet op 10 en 11 maart Minke vraagt na wat de school graag opgeknapt wil zien. De aanvraag is verstuurd.
 4. Open dag Odyssee op 22 maart Minke vraagt na of de OV hier ook een bijdrage aan moet leveren.
 5. Paasviering do 13 april Sonja en Annet pakken dit verder op.
 6. Koningsspelen vr 21 april  Marjan, Aukje en Baukje pakken dit verder op. Besloten wordt om dit jaar een survival door het dorp te doen.  Maandag 27 maart vervolgoverleg op school. Het budget is € 200,--.

 

8. Rondvraag: Geen.

 

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 27 maart om 20.15 uur bij Annet. 

Voorzitter: Karin notulist: Aukje catering: Annet

 

Actielijst 

1 Navragen hoe het met het bedrag voor het hekwerk zit. Harmke

2 Notulen jaarverg. naar MR en aanvulling kascie maken. Sonja

3 Begroting schoolreisjes. Minke

4 Aanvullingen ouderparticipatielijst op bestand gmail. Allen

5 Oproep nieuwsbrief NL doet. Aukje

6 Nieuw schema oud papier opstellen. Karin

7 Navragen wat school wil met NL doet. Minke

8 Navragen bijdrage OV aan open dag Odyssee. Minke

9 Paasviering 13 april. Sonja en Annet

10 Koningsspelen 21 april. Marjan, Aukje en Baukje

11 Bespreken wie verslag van activiteit in nieuwsbrief maakt.