Missie en visie

Openbare school

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een diversiteit aan levensbeschouwingen en godsdienstige opvattingen als rijkdom worden beschouwd. Openbaar onderwijs helpt leerlingen al vroeg deel te nemen aan, en respectvol om te gaan met de culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid van onze samenleving. It Raerderhiem is een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen in die zin, dat de leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en vervolgens zijn bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen.

 

De visie van ‘t Raerderhiem

It Raerderhiem  kenmerkt zich door de hoge prioriteit te geven aan de samenwerking  tussen kind, school en ouders. Met het creëren van deze belangrijke  gezamenlijke verantwoordelijkheid wil het team van it Raerderhiem zorgdragen voor optimaal onderwijs en voor een sociaal en respectvol klimaat.

 

Het team van OBS “it Raerderhiem” wil op school een sfeer bewerkstelligen, die ervoor zorgt dat de leerlingen:

 • met plezier naar school gaan
 • zich veilig en geaccepteerd voelen
 • zichzelf kunnen zijn
 • belangstelling voor elkaar hebben
 • regels accepteren zoals ze zijn
 • verantwoordelijkheid leren nemen en dragen

 

Het onderwijs van OBS “it Raerderhiem” richt zich op een breed vormingsaanbod.

 Ontwikkelingsgebieden die we onderscheiden zijn:

 • kennisontwikkeling
 • sociale ontwikkeling
 • emotionele ontwikkeling
 • verstandelijke ontwikkeling
 • creatieve ontwikkeling
 • lichamelijke ontwikkeling

 

De missie van OBS ‘t Raerderhiem

De missie van de school is:  ‘Met elkaar, voor elkaar’

 

‘t Raerderhiem is groot in de samenwerking tussen kind, school en ouders.

 

Uitgangspunten

Aansluiten bij de leerling

Wij zorgen op OBS It Raerderhiem voor een breed vormingsaanbod, omdat dat een belangrijke basis is voor de verdere ontwikkeling. In de lesstof sluiten we zoveel mogelijk aan bij de  verschillen in aanleg, tempo, geaardheid en belangstelling.

 

Zorg

OBS It Raerderhiem vindt leerlingenzorg erg belangrijk. De extra hulp aan leerlingen wordt zoveel mogelijk gegeven door de eigen leerkracht in de groep. Indien noodzakelijk, krijgt een kind individuele begeleiding buiten de groep. Extra ondersteuning wordt vanzelfsprekend met de ouders overlegd. Voor meer informatie over onze zorgstructuur  verwijzen wij u naar onze schoolgids (‘Juiste ondersteuning  voor ieder kind’), welke ook via onze  website is te vinden. Ook daar vindt u informatie over de Plusklas binnen onze organisatie Odyssee.

 

Rust, regels en veiligheid

We willen met behulp van schoolregels een rustige werksfeer bewerkstelligen, zodat kinderen zich veilig voelen op onze school. De regels hebben vooral betrekking op het rekening houden met elkaar, je verantwoordelijk voelen voor de omgeving en het aanleren van goede gewoontes en manieren.

 Wij vinden het erg belangrijk dat de sfeer tussen leerlingen en leerkrachten goed is.

 

Klassenregels worden samen met de kinderen opgesteld en toegepast.

 De drie ‘kapstokregels’  van school zijn:

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn
 • De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet
 • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

 

Samenwerken

Samenwerken tussen leerlingen en het op je nemen van taken vindt de school een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Ook een goede samenwerking tussen leerkrachten is belangrijk om de kwaliteit van het ontwikkelingsproces te garanderen. Bovenal is een goede relatie tussen school en ouders belangrijk voor het welzijn van het kind.

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!